ਬੰਦ

ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਵੋ
  • ਭਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾਓ
  • ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਾਓ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੋਰਟਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://edistrict.punjabgovt.gov.in/EDA/DocumentsRequired.aspx

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ : ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਜਲੰਧਰ