ਬੰਦ

ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਵੋ
  • ਭਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾਓ
  • ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਾਓ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://esewa.punjab.gov.in/

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ : ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਜਲੰਧਰ