ਬੰਦ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਵੋ
  • ਭਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰੋ
  • ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾ ਕਰੋ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://esewa.punjab.gov.in/

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ : ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਜਲੰਧਰ