ਬੰਦ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- ਸੰਖੇਪ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- ਸੰਖੇਪ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (65 KB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਜਨਰਲ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਜਨਰਲ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (191 KB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਬੀ.ਸੀ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਬੀ.ਸੀ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (218 KB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ ਜਨਰਲ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ ਜਨਰਲ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (134 KB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ_ਐਸ.ਸੀ_ਆਰ.ਓ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ_ਐਸ.ਸੀ_ਆਰ.ਓ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (118 KB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ_ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ.ਬੀ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ_ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ.ਬੀ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (118 KB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (213 KB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਦਿਵੀਆਂਗ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਦਿਵੀਆਂਗ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (145 KB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਐਸ.ਸੀ_ਐਮ.ਬੀ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਐਸ.ਸੀ_ਐਮ.ਬੀ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (198 KB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਐਸ.ਸੀ_ਆਰ.ਓ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਲਿਸਟ- 10th ਐਸ.ਸੀ_ਆਰ.ਓ

14/11/2022 21/11/2022 ਦੇਖੋ (287 KB)