ਬੰਦ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ
25/12/2021 05/01/2022 ਦੇਖੋ (275 KB)