ਬੰਦ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ), ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ.

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ), ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ.
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ), ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ.

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ), ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ. ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22/11/2018 ਦੁਪਿਹਰ 03:00 ਵਜੇ ਤਕ.

09/11/2018 22/11/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)