ਬੰਦ

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

02/06/2017 08/06/2018 ਦੇਖੋ (183 KB)