ਬੰਦ

ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਟੀਨ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ 2019-20

ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਟੀਨ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ 2019-20
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਟੀਨ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ 2019-20

2019-20 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਨਟੀਨ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ.

04/07/2019 16/07/2019 ਦੇਖੋ (438 KB)