ਬੰਦ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ , ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੀਲ ਅਲਮੀਰਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ , ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੀਲ ਅਲਮੀਰਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ , ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੀਲ ਅਲਮੀਰਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ , ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੀਲ ਅਲਮੀਰਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ।

27/12/2021 29/12/2021 ਦੇਖੋ (845 KB)