ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ 01/03/2017 ਡਾਊਨਲੋਡ(342 KB)
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 12/01/2015 ਡਾਊਨਲੋਡ(368 KB)