ਬੰਦ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024

ਫਾਰਮ 6- ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (16-05-2024)

ਫਾਰਮ 4- ਵੈਧ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (15-05-2024)

ਫਾਰਮ-ਆਈ.ਡੀ. P03- ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (14-05-2024)

ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਸੂਚੀ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (14-05-2024)

ਫ਼ਾਰਮ 3A ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (14-05-2024)

ਫ਼ਾਰਮ 3A ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (13-05-2024)

ਫ਼ਾਰਮ 3A ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (10-05-2024)

ਫ਼ਾਰਮ 3A ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (09-05-2024)

ਫ਼ਾਰਮ 3A ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (08-05-2024)

ਫ਼ਾਰਮ 3A ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ- 04-ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (07-05-2024)

ਚੋਣ ਦਾ ਫਾਰਮ-1 ਨੋਟਿਸ- 04- ਜਲੰਧਰ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (07-05-2024)।