ਬੰਦ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਵੋ
  • ਭਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰੋ
  • ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾ ਕਰੋ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੋਰਟਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://edistrict.punjabgovt.gov.in/EDA/

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ : ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਜਲੰਧਰ