ਬੰਦ

ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਅਦਾ ਖੰਭਰਾ, ਨਾਕੋਡਰ ਰੋਡ, ਨੌਰ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ

ਈ-ਮੇਲ : drjsmann[at]gmail[dot]com
ਫ਼ੋਨ : +911812244000
ਵੈੱਬਸਾਇਟ : https://www.mannmediciti.com/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ